JTB

โครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดของระบบทักษะเฉพาะทาง

สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด

เว็บไซต์สนับสนุนทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด

รายละเอียดโดยย่อของโครงการ

“ทักษะเฉพาะทาง” สถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น (วีซ่า) เพื่อรับบุคลากรชาวต่างชาติใหม่ๆ เข้ามานี้เป็นระบบในการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะทางตามที่กำหนดและพร้อมทำงานได้เลยในสาขาอุตสาหกรรมที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะจัดหาบุคลากรได้ แม้จะดำเนินการจัดหาบุคลากรในประเทศญี่ปุ่นและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับปัญหาแรงงานไม่เพียงพอที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ตาม โดยเว็บไซต์นี้จะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เปิดรับบุคลากร และบุคลากรชาวต่างชาติใน 2 สาขา (อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด) ที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ทางบริษัท JTB Corporation เป็นผู้บริหารจัดการโครงการนี้ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินการ “มอบเงินช่วยเหลือค่าโครงการสำหรับมาตรการ เช่น การฝึกอบรมผู้นำและการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรประจำปีงบประมาณ 2021 (สนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดของโครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงาน) เป็นต้น” และ “สนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดของโครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ 2021” ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
*ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท JTB Corporation และจะดูแลควบคุมอย่างเหมาะสม

 • รายละเอียดโดยย่อของโครงการรายละเอียดโดยย่อของโครงการ
 • รายละเอียดโดยย่อของโครงการรายละเอียดโดยย่อของโครงการ
 • รายละเอียดโดยย่อของโครงการรายละเอียดโดยย่อของโครงการ

ช่องทางให้คำปรึกษาวันธรรมดา 10.00 – 17.30 น .(JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงปีใหม่)

 • ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านที่กำลังทำงานหรือต้องการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง

  *สำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1 ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น) ที่ให้การสนับสนุนประเภทต่างๆ แก่ผู้ประกอบการที่รับเข้าทำงานหรือหน่วยงานสนับสนุนการลงทะเบียน โปรดติดต่อ "ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ” ด้านบน

  ภาษาที่รองรับ

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา

  ผู้ประกอบการ บริษัท JTB Corporation03-6628-8605 *เวลาที่รับเรื่อง วันธรรมดา 10:00 - 17:30 น. (JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
  *การพูดคุยทางโทรศัพท์จะใช้ล่าม (เป็นการสนทนาพร้อมกัน 3 คนโดยมีล่ามเป็นสื่อกลาง)​

  หากต้องการปรึกษาทางอีเมล โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้(1)ชื่อ (2)สัญชาติ (3)ประเทศที่พำนักอยู่ปัจจุบัน (4)สถานภาพการพำนัก (เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น) (5)สาขาที่สนใจทำงาน (*โปรดเลือกจากต่อไปนี้ [อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม/ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด/อื่นๆ]) (6)เรื่องที่ต้องการปรึกษา​

  สำหรับการให้คำปรึกษาออนไลน์สามารถปรึกษาออนไลน์ผ่านทางช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (โปรแกรม Microsoft Teams) หากท่านต้องการปรึกษาออนไลน์ โปรดสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล่วงหน้า​

แนะนำตัวอย่างที่ดีเยี่ยม

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
กระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด
กระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการทักษะเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร (สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทักษะเฉพาะทาง
เจแปนฟาวน์เดชั่น
การสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเจแปนฟาวน์เดชั่น (JFT-Basic)
สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES)
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
ระบบประเมินทักษะอุตสาหกรรมอาหารสำหรับชาวต่างชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวัดระดับทักษะของผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1
ศูนย์อุตสาหกรรมอาหาร
แบบเรียนสำหรับเตรียมสอบวัดทักษะ (อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)
สมาคมการบริการอาหารญี่ปุ่น
แบบเรียนสำหรับเตรียมสอบวัดทักษะ (ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)
JTB LAPITA สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดรับบุคลากร
การสนับสนุนการรักษาพนักงานชาวต่างชาติให้อยู่กับองค์กร

ติดต่อสอบถามเวลาที่รับเรื่อง วันธรรมดา 10.00 – 17.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่) *JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น