JTB

គម្រោងផ្តល់ជំនួយទូទៅចំពោះការទទួលយកធនធានមនុស្សជាជនបរទេសវិស័យផលិតកម្មចំណីអាហារនិងវិស័យភោជនីយដ្ឋាននៃរបបសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់

វិស័យផលិតកម្មចំណីអាហារនិងវិស័យភោជនីយដ្ឋាន

វិស័យផលិតឧស្សាហកម្មកម្មចំណីអាហារ និងវិស័យឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់ គេហទំព័រផ្តល់ជំនួយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

ទិដ្ឋាការ“សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់” ដែលសម្រាប់ទទួលយកធនធានមនុស្សជាជនបរទេសថ្មីៗ គឺជារបបដែលឆ្លើយតបនឹងកង្វះកម្លាំងពលកម្មដែលកំពុងវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយទទួលយកធនធានមនុស្សជាជនបរទេសមានសមត្ថភាពជំនាញក្នុងកម្រិតមួយដែលនឹងក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មប្រើបានភ្លាមៗនៅក្នុងវិស័យនៃឧស្សាកម្មដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកស្វែងរកធនធានមនុស្សទោះបីព្យាយាមធ្វើការស្វែងរកធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកឬលើកកម្ពស់ផលិតភាពក៏ដោយ។ គេហទំព័រនេះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទទួលយកនិងធនធានមនុស្សជាជនបរទេសនៅក្នុងវិស័យ2(វិស័យផលិតកម្មចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈ និងភោជនីយដ្ឋាន) ដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ។

គម្រោងនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន JTB ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកអនុវត្ត គម្រោងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ​「គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលផ្តល់ជំនួយទូទៅចំពោះការទទួលយកធនធានមនុស្សបរទេសឆ្នាំ2021 」(គាំទ្រការទទួលយកជនបរទេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារនិងវិស័យឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋានក្នុងចំណោមគម្រោងគាំទ្រការទទួលយកជនបរទេស)និង​「​គាំទ្រការទទួលយកជនបរទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារនិងវិស័យឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋានក្នុងចំណោមគម្រោងគាំទ្រការទទួលយកជនបរទេសក្នុងឆ្នាំ២០២១」។
* ចំពោះការចាត់ចែងព័ត៌មានបុគ្គល គឺនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ការពារព័ត៌មានបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុនJTB។

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោង

ការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ថ្ងៃធ្វើការម៉ោង10:00〜17:30 (JST/ ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)
(លើកលែងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ ថ្ងៃចុងនិងដើមឆ្នាំ)

 • ស្តីអំពីការធ្វើការក្នុងនាមជាសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់/ ការរិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការ

  ចំពោះជនបរទេស ( អ្នកដែលស្នាក់នៅមិនមែនជាសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់កម្រិតទី១)ដែលកំពុងតែផ្តល់ជំនួយគ្រប់ប្រភេទនៅ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលយកជនបរទេសមក​ធ្វើការ ឬ អង្គការគាំទ្រការចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទងទៅកាន់ ការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន」ខាងលើ។

  ភាសាដែលត្រូវឆ្លើយតប

  ភាសាជប៉ុន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាថៃ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាវៀតណាម
  ភាសាភូមា និងភាសាខ្មែរ

  និយោជក ក្រុមហ៊ុនJTB03-6628-8605 ※ម៉ោងផ្តល់ពត៌មាន ថ្ងៃធ្វើការ ម៉ោង10:00នាទីព្រឹក ដល់ ម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាច (JST/ ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)​​
  ※ ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទធ្វើឡើងដោយប្រើអ្នកបកប្រែ( ដោយមានអ្នកវត្តមានបកប្រែនិយាយគ្នាបីអ្នកក្នុងពេលតែមួយ)​

  នៅពេលដែលពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈអ៊ីំម៉ែល ត្រូវតែសរសេរពត៌មានដូចខាងក្រោម①ឈ្មោះ ②សញ្ជាតិ ③ ប្រទេសដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ ④លិខិតស្នាក់នៅ ( ចំពោះតែអ្នកដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុន) ⑤វិស័យដែលអ្នកចង់ធ្វើការ (※ចូរជ្រើសរើសបន្ទាប់នេះ【ឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារ/ឧស្សាហកម្មភោគនីយដ្ឋាន/ផ្សេងៗ】)⑥ខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សា​

  ស្តីអំពីការពិភាក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតការរិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់អាចពិភាក្សាតាមរយៈអ៊ីនធើណែតបាន​ដោយប្រើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត ( គ្រោងធ្វើឡើងតាមរយៈMicrosoft Teams ) ។ ចំពោះអ្នកដែលចង់ពិភាក្សាបានតាមរយៈ អ៊ីនធឺណែត ជាដំបូងសូមធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឫអ៊ីម៉ែលជាមុនសិន។​

ការណែនាំពីឧទាហរណ៍ករណីល្អប្រសើរ

វិស័យផលិតកម្មចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈ

វិស័យភោជនីយដ្ឋាន

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ(គេហទំព័រជាភាសាជប៉ុន)

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ស្តីអំពីការទទូលយកជនបរទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ស្តីអំពីការទទួលយកជនបរទេសក្នុងវិស័យឪស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ក្រុមប្រឹក្សាជំនាញជាក់លាក់ឧស្សាហកម្មចំណីអាហារ(វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារ និងវិស័យឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន)
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន
ស្តីអំពីរបបសមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់
មូលនិធិជប៉ុន
ការប្រលងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញភាសាជប៉ុន(JFT-BASIC)
សមាគមន៍អប់រំជប៉ុនអន្តរជាតិ
ការប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន (JLPT)
អង្គការវាយតម្លៃសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មចំណីអាហារជនបរទេស
ស្តីអំពីការប្រលងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញជាក់លាក់កម្រិតទី១
មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មចំណីអាហារ
សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ប្រលងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាព (ឧស្សាហកម្មផលិតកម្មចំណីអាហារ)
សមាគមន៍សេវាកម្មចំណីអាហារជប៉ុន
សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ប្រលងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាព (ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន)
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស(FRESC)
ចំពោះក្រុមហ៊ុនទទួលយកជនបរទេស JTB LAPITA
ការគាំទ្រដើម្បីការរក្សាបុគ្គលិកបរទេស

ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានម៉ោងផ្តល់ពត៌មាន ថ្ងៃធ្វើការ ម៉ោង10:00នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង17:30នាទីល្ងាច
( លើកលែងថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ និងថ្ងៃចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ)
※JST/ម៉ោងស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុន)