JTB

โครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานสาขาเกษตรกรรมของระบบทักษะเฉพาะทาง

外国人材受入総合支援事業飲食料品製造業分野及び外食業分野

เว็บไซต์สนับสนุนทักษะเฉพาะทางสาขาเกษตรกรรม

รายละเอียดโดยย่อของโครงการ

(วีซ่า) สถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทาง” เพื่อรับบุคลากรชาวต่างชาติใหม่ๆ เข้าทำงานเป็นระบบในการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในระดับหนึ่งและพร้อมทำงานได้เลยเข้าทำงานในสาขาอุตสาหกรรมที่ยังคงไม่สามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้ แม้ว่าจะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและระบบการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในประเทศเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ตาม เว็บไซต์นี้จะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เปิดรับบุคลากรและบุคลากรชาวต่างชาติในสาขาเกษตรกรรมภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น

ทางบริษัท JTB Corporation เป็นผู้บริหารจัดการโครงการนี้ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินการ “มอบเงินช่วยเหลือค่าโครงการสำหรับมาตรการ เช่น การฝึกอบรมผู้นำและการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรประจำปีงบประมาณ 2021 (สนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสาขาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดของโครงการสนับสนุนการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงาน) เป็นต้น” ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
* ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท JTB Corporation และจะดูแลควบคุมอย่างเหมาะสม

 • Ikhtisar UsahaIkhtisar Usaha
 • Ikhtisar UsahaIkhtisar Usaha
 • Ikhtisar UsahaIkhtisar Usaha

ช่องทางให้คำปรึกษาวันธรรมดา 10.00 – 17.30 น .(JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงปีใหม่)

 • ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านที่กำลังทำงานหรือต้องการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง

  *สำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1 ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น) ที่ให้การสนับสนุนประเภทต่างๆ แก่ผู้ประกอบการที่รับเข้าทำงานหรือหน่วยงานสนับสนุนการลงทะเบียน โปรดติดต่อ "ช่องทางให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ” ด้านบน

  ภาษาที่รองรับ

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา

  ผู้ประกอบการ บริษัท JTB Corporation03-6628-8605 *เวลาที่รับเรื่อง วันธรรมดา 10:00 - 17:30 น. (JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
  *การพูดคุยทางโทรศัพท์จะใช้ล่าม (เป็นการสนทนาพร้อมกัน 3 คนโดยมีล่ามเป็นสื่อกลาง)​

  หากต้องการปรึกษาทางอีเมล โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้(1)ชื่อ (2)สัญชาติ (3)ประเทศที่พำนักอยู่ปัจจุบัน (4)สถานภาพการพำนัก (เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น) (5)สาขาที่สนใจ (*โปรดเลือกจากต่อไปนี้ [เกษตรกรรม/อื่นๆ ]) (6)เรื่องที่ต้องการสอบถาม

  สำหรับการให้คำปรึกษาออนไลน์สามารถปรึกษาออนไลน์ผ่านทางช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (โปรแกรม Microsoft Teams) หากท่านต้องการปรึกษาออนไลน์ โปรดสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล่วงหน้า​

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้เเละประมง ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาเกษตรกรรม
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทักษะเฉพาะทาง
เจแปนฟาวน์เดชั่น
การสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเจแปนฟาวน์เดชั่น (JFT-Basic)
สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES)
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
สมาพันธ์เกษตรทั่วประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวัดระดับทักษะของผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางแบบที่ 1
สมาพันธ์เกษตรทั่วประเทศ
รวมตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการรับบุคลากรชาวต่างชาติผู้มีทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)
JTB LAPITA สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดรับบุคลากร
การสนับสนุนการรักษาพนักงานชาวต่างชาติให้อยู่กับองค์กร

ติดต่อสอบถามเวลาที่รับเรื่อง วันธรรมดา 10.00 – 17.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่) *JST/เวลามาตรฐานญี่ปุ่น